در رشته دوچرخه سواری یکی از مهم ترین اجزا برای هر دوچرخه سوار زین دوچرخه(صندلی) آن است زیرا تمام وزن دوچرخه سوار را به بر روی دوچرخه قرار میدهد و همچنین بر عکس نیرو های وارده از زمین را به بدن راکب انتقال میدهد.

مشاهده بیشتر
فیلتر ها
از تا